Aktuellt

Eleven i centrum

Aktuellt

HIETANIEMI FRISKOLA:  BETYGSRESULTAT 2020

HÄR ÄR RESULTATEN FÖR HIETANIEMI FRISKOLAS AVGÅNGSELEVER 2020.

Genomsnittligt meritvärde

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen

Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program

Andel behöriga till yrkesprogram

Hietaniemi Friskola

298

100%

100%

100%

Hietaniemi Friskola inbjuder medlemmar till årsmöte 16/6 kl. 17.00 friskolan Hedenäset. Medlemmar=vårdnadshavare.


Hietaniemi Friskoleförening söker lärare till hösten 2020.

Matematik/NO-lärare (100%) Årskurs 6-9 

Svenska/engelska-lärare (50%) Årskurs 7-9

Resurslärare årskurs 4-6 (60%) 

Tjänsterna kan eventuellt kombineras.

Vi ser fram emot att ha just dig i vårt fantastiska team där du kommer att jobba i en härlig miljö, både utom- och inomhus  och där du kommer att inspireras av arbetslaget och barn/elever i det sociala samspelet, som grund för utveckling av både personal och barn/elever.

Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 22 maj, 2020. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande.

Hietaniemi Friskola, Skolbacken 20, 957 95 Hedenäset, eller på mail, enligt nedan.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av rektor, Karl-Göran Lehto, 070-208 07 08 rektor@hfskola.com

Policy gällande smittbara sjukdomar för Hietaniemi Friskola 2020-03-13


Skolans ledning, huvudmannen(styrelsen)/rektorn, följer utvecklingen, dagligen,  i första hand från Folkhälsomyndigheten/regeringen och därefter utifrån övriga instanser som samverkar i bekämpningen av det nu aktuella Coronaviruset och andra eventuella smittbara sjukdomar. Utifrån denna information agerar skolans ledning därefter och tar de beslut för verksamheten, utifrån rådande och förändrade förutsättningar, för att trygga barn, ungdomar och personalens säkerhet och förebygga ohälsa (olycksfall).


Generella riktlinjer gällande smittbara sjukdomar: 

Om ett barn eller personal har sjukdomssymptom ska dom stanna hemma och höra av sig till respektive pedagog eller till rektorn. 


Om ett barn eller personal visar symptom/blir sjuk på skolan ska denne omedelbart lämna skolan, gällande barn ska vårdnadshavaren kontaktas för att hämta barnet.


I båda fallen ska man stanna hemma tills symptomen är över baserat på riktlinjer från folkhälsomyndigheterna för gällande sjukdom.


Grundläggande egenkontroll: Information om gällande hygienrutiner delges löpande till alla som berörs på skolan och utanför. Alla berörda har ett ansvar att följa de riktlinjer som bedöms nödvändiga för att minska smittspridning. 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


Resor: Kontakta rektorn för samråd, innan återgång till skolan efter hemkomst från resa.Verksamheten: Styrelsen och rektorn gör löpande bedömning gällande verksamheten baserat på dom lokala omständigheterna. Beslut som fattas gällande skolans drift kommer att meddelas personal samt vårdnadshavare omgående. Syftet är att garantera en säker och trygg arbetsmiljö för barn, ungdomar och personal.


Information: Alla frågor, funderingar eller oro gällande aktuell situation hänvisas till Rektorn.

rektor@hfskola.com 070-208 07 08Äventyrsskolan i Hedenäset prisad

Fullständig artikel på NSD

https://nsd.se/nyheter/aventyrsskolan-i-hedenaset-prisad-nm5264578.aspxMOBILFRI SKOLA

Från och med höstterminen 2019 införs en ny regel på Hf-skola.

Den nya regeln innebär att hela Hf-skola ska vara mobilfri. Varje elev ska därför lämna in mobil, om denna är medtagen, till lärarrum/mentor/pedagog innan skolan börjar varje morgon.

 

Varför denna regel?

Det finns regler för mobiltelefoner när man kör bil och på arbetsplatser av olika slag. Varken i utbildnings- eller yrkeslivet får man använda mobiltelefoner hur som helst. Mobiltelefoner är ett distraktionsmoment med negativ effekt. Ämnet har under senaste tid varit mycket uppmärksammat i medier där bland annat elever från olika skolor i Sverige, samt utbildningsministern uttalat sig positivt över att införa denna regel.

Allt mer forskning görs kring ämnet och de negativa effekterna är påtagliga. Eleverna distraheras av mobilerna och tappar fokus på sitt arbete. Därför ska mobiltelefoner inte användas under skoltid/lektionstid. Vidare strävar skolan mot social integration och fysisk aktivitet, vilket underlättar arbetet då vi inför en mobilfri skola. 

 

Regeln ska följas av alla!

Om en elev inte lämnar in sin mobil och ertappas med den kommer mobilen att tas om hand av läraren. Mobilen återlämnas efter skoldagens slut och information om det inträffade, meddelas vårdnadshavare. Om det upprepas kommer vårdnadshavare att inkallas till skolan för vidare samtal. Vägrar eleven att lämna ifrån sig mobiltelefonen får eleven inte delta i undervisningen och istället lämna lektionssalen.

 

Rektor informeras. Utebliven lektionstid läggs ut på annan tid för eleven. Mentor/lärare kontaktar hemmet, vårdnadshavare kan behöva se till att mobiltelefonen lämnas hemma tills dess att regel följs.

Med vänliga hälsningar,

rektor Karl Göran Lehto

Hietaniemi Friskola

Skolbacken 20

957 95 HEDENÄSET

Telefon: 070-586 19 28

E-post: rektor@hfskola.com