Aktuellt

Aktuellt

HIETANIEMI FRISKOLA:  BETYGSRESULTAT 2020

HÄR ÄR RESULTATEN FÖR HIETANIEMI FRISKOLAS AVGÅNGSELEVER 2020.

Genomsnittligt meritvärde

Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen

Andel behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt program

Andel behöriga till yrkesprogram

Hietaniemi Friskola

298

100%

100%

100%


Huvudlöss - information till föräldrar då löss finns i skolan 

Huvudlöss är av och till ett vanligt problem bland skolbarn. Just nu finns huvudlöss bland elever i klassen. Kamma barnet regelbundet de närmaste två veckorna med luskam. Det underlättar att kamma håret med balsam. Om ni hittar löss är det viktigt att även de andra familjemedlemmarna undersöks. Behandling skall enbart göras på personer som har löss. Om ni hittar löss, behandla enligt nedan. Meddela också skolsköterskan som då kan få en överblick över spridningen i skolan.. 

Om löss 

En huvudlus är 2-3 mm lång, grå, brun eller svart, nästan genomskinlig och ganska platt. Den har tre par kloliknande ben som den klättrar på hårstråna med. Den biter hål på huden och suger blod någon gång per dag. En lus lever ungefär en månad och en hona lägger 200-300 millimeter stora ägg, så kallade gnetter, under den tiden. Äggen klistras fast vid hårstråna nära hårbotten, efter en vecka kläcks de till nya löss. Ägg som sitter längre ut på hårstråna talar för en äldre smitta och dessa ägg är troligen kläckta eller döda. Huvudlusen sprids från person till person nästan bara genom direkt kontakt hår mot hår när två huvuden är tätt ihop. Löss kan alltså spridas barn emellan men även mellan barn och vuxna och därmed kan vuxna fungera som reservoarer för löss om man inte är noggrann med att även kamma de vuxna. En lus utanför hårbotten lever högst ett till två dygn. Sanering av sängkläder och leksaker behövs inte. Det är dock inte helt uteslutet att kammar och hårborstar som använts under de senaste timmarna av någon med löss kan överföra smitta. Huvudlusen trivs bara på människan, man blir inte smittad av djur. 

 

Behandling 

  • Använd luskam för att hitta eventuella löss, Kamningen underlättas med balsam i håret.. 
  • Endast personer med levande löss och ägg nära hårbotten skall behandlas.
  • Om löss finns hos någon i familjen skall även de andra familjemedlemmarna undersökas en gång per vecka genom kamning. Enbart personer som visar sig ha löss skall behandlas. Om flera i en familj visar sig ha löss skall alla behandlas samtidigt. 
  • De preparat som i första hand rekommenderas för behandling av löss är så kallade medicintekniska lusmedel innehållande dimetikon. Idag finns produkterna Hedrin och Nyda som kan köpas på apoteket. Preparaten anses bland annat ha en kvävande effekt på lössen. Följ noggrant den information som följer med luspreparatet. 
  • Oftast rekommenderas två behandlingsomgångar med en veckas mellanrum. 
  • Barn kan gå till skolan direkt efter första behandlingen.
  • Använda kammar, borstar och mössor kan rengöras eller frysas i två dygn.
  • Kontrollera med kamning dagen efter behandling för att se om den haft effekt. Följ upp med kamning av barnet och övriga familjemedlemmar några gånger de närmaste veckorna. 
  • Om behandlingen misslyckas, kontakta skolsköterskan för råd.Skolsköterska: Johanna Tiger-Joutsen, 073-0634642
-Mobilfri skola

Vi fortsätter med en mobilfri skola, enligt styrelsens intentioner, för att öka den fysiska aktiviteten för eleverna, men också för att stärka den sociala integrationen bland elever och personal. Detta medför att eventuellt medtagen mobiltelefon skall inlämnas på personalrummet/mentor vid ankomst till skolan och återfås när skoldagen är över.


Datorn är ett pedagogiskt redskap och skall/får enbart användas under lektioner för skolarbete och i övrigt enligt de förutsättningar som gäller enligt det avtal som skrivits under. Nätverket och tillgängligheten på skolan har förbättrats under året som gått för att förbättra digitaliserings arbetet, i enlighet med skollagen. Vi kompletterar även detta läsår med fler datorer med anledning av ökad elevgrupp, men också för att tilldela dator till de lägre åldrarna.Med anledning av den pandemi (Covid-19) som råder gäller samma råd/regler/riktlinjer/restriktioner som tidigare under våren . Eventuella förändringar meddelas när detta eventuellt skulle vara aktuellt. 

För allas trevnad påminner vi om att eleverna medtager inneskor, då ytterskor lämnas på anvisad plats i entrén.Policy gällande smittbara sjukdomar för Hietaniemi Friskola 2020-03-13


Skolans ledning, huvudmannen(styrelsen)/rektorn, följer utvecklingen, dagligen,  i första hand från Folkhälsomyndigheten/regeringen och därefter utifrån övriga instanser som samverkar i bekämpningen av det nu aktuella Coronaviruset och andra eventuella smittbara sjukdomar. Utifrån denna information agerar skolans ledning därefter och tar de beslut för verksamheten, utifrån rådande och förändrade förutsättningar, för att trygga barn, ungdomar och personalens säkerhet och förebygga ohälsa (olycksfall).


Generella riktlinjer gällande smittbara sjukdomar: 

Om ett barn eller personal har sjukdomssymptom ska dom stanna hemma och höra av sig till respektive pedagog eller till rektorn. 


Om ett barn eller personal visar symptom/blir sjuk på skolan ska denne omedelbart lämna skolan, gällande barn ska vårdnadshavaren kontaktas för att hämta barnet.


I båda fallen ska man stanna hemma tills symptomen är över baserat på riktlinjer från folkhälsomyndigheterna för gällande sjukdom.


Grundläggande egenkontroll: Information om gällande hygienrutiner delges löpande till alla som berörs på skolan och utanför. Alla berörda har ett ansvar att följa de riktlinjer som bedöms nödvändiga för att minska smittspridning. 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/


Resor: Kontakta rektorn för samråd, innan återgång till skolan efter hemkomst från resa.Verksamheten: Styrelsen och rektorn gör löpande bedömning gällande verksamheten baserat på dom lokala omständigheterna. Beslut som fattas gällande skolans drift kommer att meddelas personal samt vårdnadshavare omgående. Syftet är att garantera en säker och trygg arbetsmiljö för barn, ungdomar och personal.


Information: Alla frågor, funderingar eller oro gällande aktuell situation hänvisas till Rektorn.

rektor@hfskola.com 070-208 07 08Äventyrsskolan i Hedenäset prisad

Fullständig artikel på NSD

https://nsd.se/nyheter/aventyrsskolan-i-hedenaset-prisad-nm5264578.aspxMOBILFRI SKOLA

Från och med höstterminen 2019 införs en ny regel på Hf-skola.

Den nya regeln innebär att hela Hf-skola ska vara mobilfri. Varje elev ska därför lämna in mobil, om denna är medtagen, till lärarrum/mentor/pedagog innan skolan börjar varje morgon.

 

Varför denna regel?

Det finns regler för mobiltelefoner när man kör bil och på arbetsplatser av olika slag. Varken i utbildnings- eller yrkeslivet får man använda mobiltelefoner hur som helst. Mobiltelefoner är ett distraktionsmoment med negativ effekt. Ämnet har under senaste tid varit mycket uppmärksammat i medier där bland annat elever från olika skolor i Sverige, samt utbildningsministern uttalat sig positivt över att införa denna regel.

Allt mer forskning görs kring ämnet och de negativa effekterna är påtagliga. Eleverna distraheras av mobilerna och tappar fokus på sitt arbete. Därför ska mobiltelefoner inte användas under skoltid/lektionstid. Vidare strävar skolan mot social integration och fysisk aktivitet, vilket underlättar arbetet då vi inför en mobilfri skola. 

 

Regeln ska följas av alla!

Om en elev inte lämnar in sin mobil och ertappas med den kommer mobilen att tas om hand av läraren. Mobilen återlämnas efter skoldagens slut och information om det inträffade, meddelas vårdnadshavare. Om det upprepas kommer vårdnadshavare att inkallas till skolan för vidare samtal. Vägrar eleven att lämna ifrån sig mobiltelefonen får eleven inte delta i undervisningen och istället lämna lektionssalen.

 

Rektor informeras. Utebliven lektionstid läggs ut på annan tid för eleven. Mentor/lärare kontaktar hemmet, vårdnadshavare kan behöva se till att mobiltelefonen lämnas hemma tills dess att regel följs.

Med vänliga hälsningar,

rektor Karl Göran Lehto