Elevhälsa

Elevhälsa

Skolläkare: Timo Kivelä

Skolsköterska: Siv Maaherra (070-533 70 26)

Skolkurator: Jan Tollin

Skolpsykolog: Jesper NorrbackaElevhälsoplan - organisation


Syftet med handlingsplanen är att stärka elever så att de klarar kunskapskraven och utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt. Dessutom är syftet att säkerställa en god fysisk och psykisk hälsa hos eleverna.


Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) bestående av undervisande lärare, mentor, rektor, lärare med specialpedagogisk kompetens, skolsköterska samt kurator.

Under två tillfällen per termin, varav det första så tidigt som möjligt efter terminsstart, samlas elevhälsoteamet för att kartlägga samtliga elever. Vid dessa tillfällen utreds om ytterligare kompetens i form av exempelvis skolläkare, socialtjänst, psykolog, BUP behöver kontaktas/anlitas.


Rutiner vid misstanke om behov av särskilt stöd


Om det framkommer att en elev befaras inte nå kunskapskraven ska detta anmälas till rektor. Rektor ansvarar för att en utredning görs. I vissa fall kan en utredning göras av skolans egen personal. I andra fall kan elevhälsoteamet bedöma att en mer omfattande utredning är nödvändig. Huvudmannen kan i sådana fall anlita ytterligare utredningskompetens.


Under en utredning bör samverkan med EHT ske. Skulle det dock vara uppenbart att en sådan inte är nödvändig kan utredningen utföras av undervisande lärare. Rektor beslutar om särskilt stöd ska ges och om ett åtgärdsprogram ska upprättas. Rektors beslut kan överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd. (se åtgärdsprogram) Beslut om särskilt stöd och information om möjlighet att överklaga ska delges vårdnadshavare av ansvarig mentor.


Rutiner vid upprättande åtgärdsprogram


Efter beslut om särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. Ansvarig för det är mentor och undervisande lärare i samråd med elevhälsoteamet. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att närvara vid upprättandet av åtgärds-programmet, dokumentet ska signeras av rektor.


Åtgärderna ska sedan verkställas/utföras, följas upp samt utvärderas av dem som bedömts inneha den nödvändiga kompetensen. Ger utvärderingen/uppföljningen inte önskvärt resultat kan beslut om fortsatt åtgärdsprogram tas av de ansvariga. Ett nytt dokument (se bilaga) ska upprättas samt signeras av rektor. I det nya åtgärdsprogrammet kan nya mål och metoder tillkomma. Information om särskilt stöd får inte lämnas ut till utomstående utan vårdnadshavares tillstånd.


Ett exemplar av åtgärdsprogrammet ska förvaras i en elevmapp inlåst i arkivet. Kopior kan innehas av den personal som ska verkställa åtgärderna.


Rutiner för arbetet med särskilt stöd vid lärarbyten


När det gäller särskilt stöd i undervisningen ska skolan säkerställa att vidtagna åtgärder fortsätter enligt uppgjorda åtgärdsprogram genom att kontinuerligt följa upp dessa vid elevhälsoteamets möten. Vidare ska vid lärarbyten alltid ske en överlämning av de elever som har särskilt stöd. Detta senast en vecka efter det nya skolårets början i form av en överlämnandekonferens. Sker lärarbyte under pågående skolår skall rektor säkerställa att all nödvändig information lämnas till den nya läraren. Rektor ansvarar för dessa åtgärder efterföljs/tillämpas.


Hietaniemi friskola - Övrig information


Skolsköterskan är anträffbar på skolan (de flesta) tisdagar 

och kan kontaktas per telefon alla andra dagar under veckan.


Skolläkaren finns på skolan två gånger per termin, nås via per telefon övriga tider.


Kurator finns på skolan vid behov och är tillgänglig på telefon övriga tider.


Skolpsykolog finns på skolan vid behov och övriga tider på telefon.